عبدالحی برخوردار | Abdolhay Barkhordar

زمانی که یک گیک دست به کیبورد می‌برد، یعنی این توان را دارد که آزادانه علم و تجربه خود را به رایگان نشر دهد! نظر تخصصی خود را در مورد مسائل تخصصی بیان کند و به پیشرفت جامعه گیکی خود کمک کند! یک گیک واقعی دید مادی خود را کاهش می‌دهد و به رشد تکامل فکری می‌اندیشد! گیک تحت سلطه هیچ سیستمی قرار نمی‌گیرد (سیاسی – اقتصادی – هنجار فرهنگی و...) زیرا گیک آزاد است! آزاده باشید!

→ بازگشت به عبدالحی برخوردار